eu-flague

  • English
  • Polski

Unia europejska

Jest nam miło poinformować, iż C.S.U.T. SPETECH  przyznano wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na realizację projektów:

„Retrofit i modernizacja szczelnościowa przepustnic”.
Przedsiębiorstwo zamierza wzmocnić konkurencyjność na rynku technicznych usług dla użytkowników końcowych urządzeń ciśnieniowych. W tym celu planuje nabyć środki techniczne, które pozwolą wdrożyć unikatową metodę retrofitu przepustnic wielomimośrodowych i zarazem zastosować innowację w procesie produkcji uszczelnień do nich. Dodatkowo, inwestycja pozwoli zdywersyfikować ofertę uszczelnień metalowych oraz wzmocni pozycję solidnego partnera w zakresie rozwiązań technicznych w obszarze ciśnieniowych urządzeń, aparatów, pomp i armatury.
Wartość projektu 2 642 040 PLN, wkład funduszy 751 800 PLN.

„Innowacja technologii produkcji diafragm. Innowacyjna usługa testów zaworów bezpieczeństwa".
W ramach strategii rozwoju w obszarze uszczelnień metalowych, zamierzamy zainwestować w niespotykaną dotychczas technologię w produkcji diafragm wysokoparametrowych wymienników ciepła według opracowanej przez siebie metody. Ma to w efekcie wzmocnić konkurencyjność na rynkach zagranicznych. Dodatkowo, chcemy wprowadzić unikatową na krajowym rynku metodę testów zaworów bezpieczeństwa, czym poszerzymy naszą ofertę w zakresie inżynierskich usług laboratoryjnych i diagnostycznych.
Wartość projektu 1 700 000 PLN, wkład funduszy 595 000 PLN.

„Ekspansja międzynarodowa na rynki wysokoparametrowych uszczelnień przemysłowych".
Przedsiębiorstwo w celu rozwoju eksportu wysokoparametrowych uszczelnień zamierza wziąć udział w dwóch imprezach targowych rangi międzynarodowej. Będą to Valve World Expo i Achema w Niemczech. Światowy zasięg wystaw pozwoli zaprezentować wyspecjalizowane możliwości wytwórcze oraz asortyment dedykowany dużym zakładom sektora energetyki, petrochemii, chemii, wydobycia ropy naftowej i gazu, producentom armatury wysokociśnieniowej, zaworów.
Wartość projektu 347 800 PLN, wkład funduszy 173 900 PLN.

UE

„Poprawa warunków pracy pracowników produkcyjnych i umysłowych przez modernizację stanowisk i edukację”.
Przedsięwzięcie ma doprowadzić do poprawy warunków pracy w wielu obszarach aktywności pracowników w zakładzie. W zależności od specyfiki stanowisk zadania ukierunkowane będą na redukcję czynników niekorzystnie oddziałujących na słuch, układ oddechowy, wzrok, postawę (układ mięśniowo – szkieletowy). W efekcie redukcja obciążeń przełoży się na wzrost komfortu pracy i w dłuższej perspektywie wydłuży czas aktywności zawodowej. Pozwoli to dłużej pozostać na zajmowanych stanowiskach pracy. Zakładamy, że lepsze warunki przyczynią się też do wzrostu efektywności i zadowolenia z zajmowanego stanowiska. Rezultaty te zamierzamy osiągnąć inwestując w środki trwałe, dodatkowe wyposażenie stanowisk i edukację personelu.
Wartość projektu 474 675 PLN, wkład UE w projekt 403 473,75 PLN.

UE

Ponadto, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 zrealizowaliśmy inwestycję pn. „Wdrożenie zespołu uszczelnienia przepustnicy czteromimośrodowej z zastosowaniem innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej w szkoleniach branżowych”. W efekcie wdrożyliśmy zespół kompozytowego uszczelnienia metalowo – grafitowego do przepustnic czteromimośrodowych wraz z cienkościennymi uszczelnieniami wtórnymi i przyłączeniowymi. Nasze szkolenia wzbogaciliśmy stanowiskami treningowymi z wizualizacją parametrów w czasie rzeczywistym, technikami przestrzennej wizualizacji i internetowym repetytorium. Wartość projektu 2 110 000 PLN, wkład funduszy 738 500 PLN.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

W ramach RPO WSL zrealizowaliśmy projekty:

  • "Innowacje technologiczne w procesach produkcji uszczelnień – pierścieni grafitowych i pierścieni metalowych". Wartość projektu 1 205 400 PLN, dofinansowanie 490 000 PLN.
  • "Udział firmy SPETECH jako wystawca w targach ACHEMA 2012. Frankfurt, Niemcy 18 – 22 czerwiec 2012." wartość 101 820 PLN, dofinansowanie 42 481 PLN.
  • "Innowacyjność technologiczna w procesie produkcyjnym w firmie SPETECH z zastosowaniem laserowej metody wycinania elementów uszczelnień" wartość 1 670 687 PLN, dofinansowanie 746 995 PLN.
  • "Nowe maszyny w firmie SPETECH. Nowe metody produkcji uszczelnień metalowych i miękkich" wartość 1 114 770 PLN, dofinansowanie 459 341 PLN.
  • "Udział firmy SPETECH jako wystawca w targach ACHEMA 2009. Frankfurt 11 – 15 maj 2009." wartość 85 151 PLN, dofinansowanie 37 382 PLN.

QPA z UE

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” firma SPETECH sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy SPETECH Sp. z o.o.”

QPA z UE

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

nazwa wnioskodawcy: Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z o.o.

wartość projektu: 15 375 PLN

wartość dofinansowania: 10 000 PLN

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% wartości dofinansowania, tj. 8 500,00 PLN okres realizacji: 01/02/2012 – 31/07/2012

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Wzrost potencjału badawczego laboratorium poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii"

QPA z UE

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, współfinansowanego z środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, firma SPETECH zrealizowała projekty:

  • „Innowacyjność produktowa oraz technologiczna – modernizacja parku maszynowego”.
  • ”Wdrożenie innowacyjnych technik zarządzania, modernizacja produktu – zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego”.
  • „Udział w targach jako wystawca – ACHEMA 2006, Frankfurt nad Menem, Niemcy, 15–19.05.2006”.

QPA z UE

Ponadto w ramach programu Phare 2003 – Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Rozwój i modernizacja firmy SPETECH poprzez inwestycję w nową technologię – zakup wycinarki plazmowej”.