eu-flague

  • English
  • Polski

Dotacje Unii Europejskiej

Jest nam miło poinformować, iż C.S.U.T. SPETECH  przyznano wsparcie finansowe z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 na realizację przedsięwzięcia pn. „Określenie szczelności wodorowej i metanowej podstawowych typów uszczelnień, opracowanie uszczelki dedykowanej na te media”
Moduł B+R obejmie adaptację laboratorium i stanowiska badawczego w środki bezpieczeństwa do badań szczelnościowych na wodorze i metanie. Określimy szczelność wodorową i metanową podstawowych typów uszczelnień. Na tej podstawie sprawdzimy korelację między szczelnością na wodorze i metanie, a szczelnością na mediach bezpiecznych. Docelowo opracujemy typ uszczelnień dedykowanych na wodór i metan.
Kolejny moduł pozwoli wdrożyć efekty etapu badawczo – rozwojowego do produkcji. Nabędziemy zrobotyzowane stanowisko spawalnicze z wykorzystaniem kobota. Ma to podnieść produktywność, powtarzalność jakościową i zmniejszyć zużycie zasobów w operacjach spawalniczych.
Moduł cyfryzacji obejmie wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Komunikacji, Sterowania, Harmonogramów i Monitoringu Produkcji. Cel to minimalizacja powtarzalnych czynności, redukcja „papierowego” obiegu dokumentacji, niemal automatyczne harmonogramowanie procesów wytwórczych i monitoring ich przebiegu, wybór optymalnej technologii.
Realizując moduł internacjonalizacji, weźmiemy udział w roli wystawcy w targach Adipec w Abu Dhabi. W efekcie zyskamy możliwość penetracji nowych rynków ofertą istotnej na rynku eksportowym grupy uszczelnień metalowych.
Tym samym zamierzamy przygotować firmę na realizację dostaw dla rozwijającej się infrastruktury wykorzystującej wodór, metan i pochodne. Ponadto, chcemy zwiększyć konkurencyjność inwestując w technologie informatyczne służące lepszemu wykorzystaniu posiadanych już zasobów wytwórczych.
Korzyści wewnętrzne ujawnią się w sprawniejszych przebiegach procesów w przedsiębiorstwie, lepszej koordynacji zleceń, ofercie uszczelnień na perspektywiczne nośniki energii. Zyskają odbiorcy dostępem do lepszej wiedzy o parametrach uszczelnień, szerszą ich ofertą, bardziej elastycznymi warunkami dostaw.
Wartość projektu 2 212 750.47 PLN, wkład funduszy 887 182.44 PLN.
#FunduszeEuropejskie

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 zrealizowaliśmy przedsięwzięcia:

„Poprawa warunków pracy hal produkcyjnych, pakowalni i administracji przez modernizację stanowisk i edukację”.
Projekt ma doprowadzić do poprawy warunków pracy w wielu obszarach aktywności pracowników w przedsiębiorstwie. W zależności od specyfiki stanowisk zadania ukierunkowane będą na redukcję czynników niekorzystnie oddziałujących na słuch, układ oddechowy, wzrok, postawę (układ mięśniowo – szkieletowy) zatrudnionych. W efekcie zmniejszenie obciążeń przełoży się na wzrost komfortu pracy i w dłuższej perspektywie wydłuży czas aktywności zawodowej. Pozwoli im to dłużej pozostać na zajmowanych stanowiskach pracy. Zakładamy, że lepsze warunki przyczynią się też do wzrostu efektywności i zadowolenia z zajmowanego stanowiska. Rezultaty te zamierzamy osiągnąć inwestując w dodatkowe, ponad standardowe wyposażenie stanowisk i edukację personelu. Zamiary te wynikają z analizy niekorzystnych czynników występujących w zakładzie i mają dotyczyć zamkniętej grupy docelowej – pracowników przedsiębiorstwa.
Wartość projektu 255 400 PLN, wkład funduszy 217 090 PLN.

Logo Fundusze Europejskie Logo Rzeczpospolita Polska Logo Śląskie Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

„Wzrost konkurencyjności i stabilności jakościowej produktów poprzez rozwój zasobów technicznych i kompetencji Działu Zarządzania Jakością”.
Przedsiębiorstwo w ramach projektu zainwestuje w nowoczesne techniki pomiarów i diagnostyki materiałów konstrukcyjnych uszczelnień do produkcji na zgodność ich cech mechanicznych, chemicznych i geometrycznych z wymaganymi przez odbiorcę. Ponadto w efekcie procesowej innowacji technologicznej planuje przeprowadzić zmiany organizacyjne dla lepszej weryfikacji jakościowej detali w produkcji i wyrobów końcowych. Ma to podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa dla lepszej pozycji na rynku dostaw technik szczelności dla wysokoparametrowych instalacji ciśnieniowych. Inwestycja pozwoli też wzbogacić ofertę usług technicznych zakładu.
Wartość projektu 351 000 PLN, wkład funduszy 298 350 PLN.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID–19

Logo Fundusze Europejskie Logo Rzeczpospolita Polska Logo Śląskie Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Retrofit i modernizacja szczelnościowa przepustnic”.
Przedsiębiorstwo zamierza wzmocnić konkurencyjność na rynku technicznych usług dla użytkowników końcowych urządzeń ciśnieniowych. W tym celu planuje nabyć środki techniczne, które pozwolą wdrożyć unikatową metodę retrofitu przepustnic wielomimośrodowych i zarazem zastosować innowację w procesie produkcji uszczelnień do nich. Dodatkowo, inwestycja pozwoli zdywersyfikować ofertę uszczelnień metalowych oraz wzmocni pozycję solidnego partnera w zakresie rozwiązań technicznych w obszarze ciśnieniowych urządzeń, aparatów, pomp i armatury.
Wartość projektu 2 148 000 PLN, wkład funduszy 751 800 PLN.

„Ekspansja międzynarodowa na rynki wysokoparametrowych uszczelnień przemysłowych”.
Przedsiębiorstwo w celu rozwoju eksportu wysokoparametrowych uszczelnień zamierza wziąć udział w dwóch imprezach targowych rangi międzynarodowej. Będą to Valve World Expo i Achema w Niemczech. Światowy zasięg wystaw pozwoli zaprezentować wyspecjalizowane możliwości wytwórcze oraz asortyment dedykowany dużym zakładom sektora energetyki, petrochemii, chemii, wydobycia ropy naftowej i gazu, producentom armatury wysokociśnieniowej, zaworów.
Wartość projektu 347 800 PLN, wkład funduszy 173 900 PLN.

Logo Fundusze Europejskie Logo Rzeczpospolita Polska Logo Śląskie Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ponadto, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 zrealizowaliśmy inwestycje:

„Innowacja technologii produkcji diafragm. Innowacyjna usługa testów zaworów bezpieczeństwa”.
W ramach strategii rozwoju w obszarze uszczelnień metalowych, zamierzamy zainwestować w niespotykaną dotychczas technologię w produkcji diafragm wysokoparametrowych wymienników ciepła według opracowanej przez siebie metody. Ma to w efekcie wzmocnić konkurencyjność na rynkach zagranicznych. Dodatkowo, chcemy wprowadzić unikatową na krajowym rynku metodę testów zaworów bezpieczeństwa, czym poszerzymy naszą ofertę w zakresie inżynierskich usług laboratoryjnych i diagnostycznych.
Wartość projektu 1 700 000 PLN, wkład funduszy 595 000 PLN.

„Wdrożenie zespołu uszczelnienia przepustnicy czteromimośrodowej z zastosowaniem innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej w szkoleniach branżowych”.
W efekcie wdrożyliśmy zespół kompozytowego  uszczelnienia metalowo – grafitowego do przepustnic czteromimośrodowych wraz z cienkościennymi uszczelnieniami wtórnymi i przyłączeniowymi. Nasze szkolenia wzbogaciliśmy stanowiskami treningowymi z wizualizacją parametrów w czasie rzeczywistym, technikami przestrzennej wizualizacji i internetowym repetytorium.
Wartość projektu 2 110 000 PLN, wkład funduszy 738 500 PLN.

„Poprawa warunków pracy pracowników produkcyjnych i umysłowych przez modernizację stanowisk i edukację”.
Przedsięwzięcie ma doprowadzić do poprawy warunków pracy w wielu obszarach aktywności pracowników w zakładzie. W zależności od specyfiki stanowisk zadania ukierunkowane będą na redukcję czynników niekorzystnie oddziałujących na słuch, układ oddechowy, wzrok, postawę (układ mięśniowo – szkieletowy). W efekcie redukcja obciążeń przełoży się na wzrost komfortu pracy i w dłuższej perspektywie wydłuży czas aktywności zawodowej. Pozwoli to dłużej pozostać na zajmowanych stanowiskach pracy. Zakładamy, że lepsze warunki przyczynią się też do wzrostu efektywności i zadowolenia z zajmowanego stanowiska. Rezultaty te zamierzamy osiągnąć inwestując w środki trwałe, dodatkowe wyposażenie stanowisk i edukację personelu.
Wartość projektu 474 675 PLN, wkład funduszy 417 714 PLN.

Logo Fundusze Europejskie Logo Rzeczpospolita Polska Logo Śląskie Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

W ramach RPO WSL zrealizowaliśmy projekty:

  • "Innowacje technologiczne w procesach produkcji uszczelnień – pierścieni grafitowych i pierścieni metalowych". Wartość projektu 1 205 400 PLN, dofinansowanie 490 000 PLN.
  • "Udział firmy SPETECH jako wystawca w targach ACHEMA 2012. Frankfurt, Niemcy 18 – 22 czerwiec 2012." wartość 101 820 PLN, dofinansowanie 42 481 PLN.
  • "Innowacyjność technologiczna w procesie produkcyjnym w firmie SPETECH z zastosowaniem laserowej metody wycinania elementów uszczelnień" wartość 1 670 687 PLN, dofinansowanie 746 995 PLN.
  • "Nowe maszyny w firmie SPETECH. Nowe metody produkcji uszczelnień metalowych i miękkich" wartość 1 114 770 PLN, dofinansowanie 459 341 PLN.
  • "Udział firmy SPETECH jako wystawca w targach ACHEMA 2009. Frankfurt 11 – 15 maj 2009." wartość 85 151 PLN, dofinansowanie 37 382 PLN.

Logo Spetech

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” firma SPETECH sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy SPETECH Sp. z o.o.”

Logo Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójnosci Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

nazwa wnioskodawcy: Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z o.o.

wartość projektu: 15 375 PLN

wartość dofinansowania: 10 000 PLN

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% wartości dofinansowania, tj. 8 500,00 PLN okres realizacji: 01/02/2012 – 31/07/2012

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Wzrost potencjału badawczego laboratorium poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii"

Logo Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójnosci Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, współfinansowanego z środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, firma SPETECH zrealizowała projekty:

  • „Innowacyjność produktowa oraz technologiczna – modernizacja parku maszynowego”.
  • ”Wdrożenie innowacyjnych technik zarządzania, modernizacja produktu – zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego”.
  • „Udział w targach jako wystawca – ACHEMA 2006, Frankfurt nad Menem, Niemcy, 15–19.05.2006”.

Logo Unia dla przedsiębiorczych porgram konkurencyjność Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ponadto w ramach programu Phare 2003 – Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Rozwój i modernizacja firmy SPETECH poprzez inwestycję w nową technologię – zakup wycinarki plazmowej”.