• English
  • Polski

Gasket factors derived from EN 13555 for use with EN 1591

Artykuł w ogólny sposób wymienia i opisuje znaczenie współczynników obliczeniowych uszczelek, współcześnie stosowanych w procesie obliczania połączeń kołnierzowo – śrubowych. Wyznaczanie wartości tych współczynników opisane jest algorytmami badawczymi opisanymi w normie EN 13555. Użycie ich w obliczeniach opisuje zaś norma EN 1591-1.

Wyjaśnione zostało znaczenie współczynników opisujących cechy mechaniczne uszczelek płaskich takich jak: graniczna wytrzymałość w danej temperaturze, pełzanie i relaksacja, moduł elastyczności, współczynnik tarcia pary uszczelka - przylga. Dokładniej omówiono znaczenie współczynników opisujących minimalne naprężenia na uszczelce wymagane z punktu widzenia zachowania założonej klasy szczelności. Szczelność, jako wartość liczbowa, jest w obliczeniach traktowana jako parametr wejściowy, od którego zależne są obliczane wielkości sił naciągu i momentu dokręcenia.

 Treść artykułu wpisuje się w pojęcie BAT – Best Available Techniques / Najlepsze Dostępne Techniki, które projektant połączeń kołnierzowych, rurociągów czy urządzeń ciśnieniowych ogólnie, powinien brać pod uwagę i stosować w swojej pracy.