eu-flague

 • English
 • Polski

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH SPETECH SP. Z O.O. z siedzibą w Bielsku-Białej, kod pocztowy: 43-382 przy ul. Szyprów 17, (nr KRS 0000128831 - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, NIP 547-004-93-48, REGON 070524616).

1.Przetwarzanie danych osobowych związane z korzystaniem przez Państwa z naszej witryny internetowej oraz podczas współpracy biznesowej z naszą firmą.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania.

 • Podczas korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej możemy przetwarzać Państwa następujące dane osobowe: dane osobowe aktywnie i dobrowolnie przekazywane przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej (np. podczas kontaktowania się z nami w sprawie zapytań, rejestracji na szkolenia, zapisu na newsletter), w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, adres firmy, NIP firmy)
 • Podczas współpracy biznesowej z naszą firmą możemy przetwarzać następujące kategorie danych: dane kontaktowe: jak imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu służbowego, służbowy adres e-mail; a także dodatkowe niezbędne informacje, które muszą być przetwarzane w ramach współpracy z firmą Spetech przy realizacji projektów lub umów albo dostarczone przez Państwa dobrowolnie, jak dane osobowe dotyczące złożonych zamówień, dokonanych płatności, i kluczowych etapów projektu
 • Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Informacje o tym, czym są i sposobach wykorzystywania plików cookies mogą Państwo znaleźć w zakładce „Polityka cookies".

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w celu wykonywania usług w ramach oferty szkoleniowej naszej firmy,
 • w celu komunikowania się z Państwem w sprawie produktów, usług oferowanych przez Spetech, np. poprzez odpowiadanie na zapytania lub zgłoszenia albo dostarczanie Państwu technicznych informacji o zakupionych produktach,
 • w celu planowania i realizacji współpracy (stosunków umownych) z Państwem np. poprzez realizację transakcji i zamówień na produkty lub usługi, przetwarzanie płatności, wykonywanie czynności księgowych, audytowych, rozliczeniowych i windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, pomoc w organizowaniu napraw i zapewnianie usług wsparcia,
 • w celu przesyłania newslettera, obsługi i przeprowadzania kampanii marketingowych (wysyłka broszur informacyjnych)-tylko w przypadku, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę,
 • w celu utrzymywania i ochrony bezpieczeństwa naszych produktów, usług i witryny internetowej, zapobiegania i wykrywania naruszeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych, ustanowienia, utrzymania lub obrony roszczenia prawnego,

Podstawa prawna

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia powyższych celów. O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, naszą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest spełnienie następujących przesłanek:

 • udzielenie przez Państwa wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji stosunku umownego z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 • przetwarzanie jest również niezbędne do skutecznej realizacji współpracy lub zarządzania naszą współpracą biznesową z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

2. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Przekazujemy Państwa dane osobowe zewnętrznym podmiotom lub dostawcom usług w takim zakresie, jakim jest to konieczne do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda:

 • dostawcom usług w zakresie hostingu lub/i utrzymania systemów informatycznych, którzy działają wyłącznie na polecenie naszej firmy i są zobowiązani umownie do działania w sposób zgodny z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych,
 • innym dostawcom usług, dostawcom narzędzi i rozwiązań oprogramowania, którzy wspierają nas w świadczeniu naszych usług i operowaniu na naszych zamówieniach (w tym dostawcom narzędzi marketingowych, firmom marketingowym, dostawcom usług komunikacyjnych i centrom telefonicznym),
 • stronom trzecim, które pomagają nam wywiązać się z naszych zobowiązań wobec Państwa (np. dostawcom usług kurierskich dostarczającym zamówienia złożone w naszej firmie, bankom zajmującym się przetwarzaniem płatności),
 • zgodnie z wymogami prawnymi także sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub przedstawicielom prawnym, firmom ubezpieczeniowym, w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

3. Okres przechowywania danych

O ile przy uzyskiwaniu danych osobowych od Państwa nie wskazano inaczej (np. przy użyciu zaakceptowanego przez Państwa formularza zgody), usuwamy dane osobowe, jeśli przechowywanie tych danych nie jest już niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub przetworzone oraz jeśli żaden ustawowy obowiązek przechowywania danych na mocy obowiązującego prawa (jak prawo podatkowe lub handlowe) nie wymaga od nas dalszego przechowywania danych osobowych.

4. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych może Państwu przysługiwać – pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymagań prawnych – prawo do:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo sprostowania swoich danych(jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne),
 • usunięcia (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spetech),
 • ograniczenia przetwarzania (jeżeli dane są nieprawidłowe możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych),
 • prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (tych danych których Spetech nie będzie potrzebowało w celu kontroli przez organy publiczne),
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody art. 6 ust 1 pkt a RODO i art. 9 ust 2 pkt b RODO),
 • prawo do bycia zapomnianym ( jeśli przepis prawa na to pozwala),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

W przypadku pytań, uwag lub skarg związanych z ochroną danych lub gdyby chcieli Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych prosimy o kontakt z naszą firmą pod adresem mail: odo@spetech.com.pl

5. Zmiany Polityki Prywatności

 • zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z o.o. powiadomi Państwa, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
 • Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
 • Data: 25.05.2018 r.

 


Polityka Cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.