eu-flague

  • English
  • Polski

Ogólne warunki sprzedaży

§1. INFORMACJE OGÓLNE

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY zwane dalej OWS określają zasady realizacji zamówień towarów, wyrobów i usług zwanych dalej PRODUKTAMI na rzecz NABYWCY i dotyczą wszystkich stosunków handlowych pomiędzy Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z o.o.(KRS 0000128831 - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, NIP 5470049348, REGON 070524616, kapitał zakładowy 124 000,00zł), zwanym dalej SPETECH oraz NABYWCĄ.

2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY zwane dalej OWS określają zasady realizacji zamówień towarów, wyrobów i usług zwanych dalej PRODUKTAMI na rzecz NABYWCY i dotyczą wszystkich stosunków handlowych pomiędzy Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z o.o.(KRS 0000128831 - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, NIP 5470049348, REGON 070524616, kapitał zakładowy 124 000,00zł), zwanym dalej SPETECH oraz NABYWCĄ

§2. DOSTAWY

1. Przedmiotem dostaw do NABYWCY są PRODUKTY określone w ofercie handlowej SPETECH, jak również PRODUKTY w niej nie występujące, a dostarczane do NABYWCY na podstawie odrębnych uzgodnień.

2. Dostawy realizowane są na skutek złożenia przez Nabywcę Zamówienia podpisanego przez osoby uprawnione do jego reprezentowania. W przypadku dostawy realizowanej odbiorem własnym i płatności przy odbiorze produktów zamówienie nie jest wymagane.

3. Dostawy PRODUKTÓW odbywają się na warunkach - EX-WORK (SPETECH ul. Szyprów 17,43-382 BIELSKO BIAŁA) - Incoterms 2010, o ile inaczej nie ustalono.

4. Firma Spetech Sp. z o.o. w żadnym wypadku nie przenosi (nie zobowiązuje się do przeniesienia) na zamawiającego własności / udziału we współwłasności form i narzędzi wykorzystywanych dla realizacji zamówienia. Odmiennej klauzuli nie stanowi uzgodnienie, iż zamawiający pokrywa w całości lub w części poniesiony przez Spetech Sp. z o.o. koszt nabycia lub wytworzenia tych form i narzędzi (koszt produkcji).

§3. OFERTY

1. Oferty na PRODUKTY przedkładane są przez SPETECH na rzecz NABYWCY przez pracowników SPETECH do tego uprawnionych zgodnie z listą będącą załącznikiem do OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY.

2. Pochodząca od SPETECH oferta, o której mowa w niniejszych Warunkach, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, lecz dokument informacyjny służący za zaproszenie do zawarcia umowy. Treść oferty nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do SPETECH. Termin wskazany w ofercie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi o przyjęciu przez SPETECH zobowiązań związanych z jego wskazaniem.

3. Oferta cenowa jest ważna przez okres 30 dni kalendarzowych od daty oferty, chyba że treść tego dokumentu stanowi inaczej. Podawane ceny są cenami netto - bez VAT i innych opłat i podatków. Ceny nie zawierają kosztów transportu, opakowań i innych dokumentów niż wskazanych w §8 ust. 1. Cena może być uzależniona od innych czynników mających wpływ na wartość PRODUKTU na dzień dostawy i w ofercie jest to jednoznacznie wskazane.

4. Dostawy o skróconym terminie realizacji zwane dostawami awaryjnymi podlegają prawu naliczenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia w tym trybie.

§4. ZAMÓWIENIA

1. Otrzymanie Zamówienia od NABYWCY zgodnie z § 2 ust. 2 musi być jednoznaczne w zakresie parametrów PRODUKTÓW jak i wszystkich innych warunków realizacji DOSTAWY.

2. Za termin otrzymania zamówienia ustala się termin pisemnego uzgodnienia ostatniej niejednoznaczności.

3. Zamówienie od NABYWCY otrzymuje numer identyfikacyjny, który wskazany jest w POTWIEREDZENIU PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI, zwanym dalej POTWIERDZENIEM. POTWIERDZENIE przesyłane jest do NABYWCY, w terminie do 72 godzin po przyjęciu ZAMÓWIENIA, drogą elektroniczną (fax, e-mail).

4. Nabywca może odstąpić od umowy (zrezygnować z zamówienia, które zostało przez SPETECH zaakceptowane poprzez wysłanie NABYWCY POTWIERDZENIA) płacąc jednocześnie na rzecz SPETECH odstępne w rozumieniu art. 396 kodeksu cywilnego w wysokości 50% netto wartości zamówienia w odniesieniu do wyrobów standardowych. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego na rachunek SPETECH o numerze 93 1140 1049 0000 4569 8400 1001. W przypadku braku zapłaty odstępnego w powyższym terminie stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu 6.

5. Prawo NABYWCY do odstąpienia od umowy za zapłatą odstępnego nie przysługuje w odniesieniu do:
a) wyrobów niestandardowych,
b) wyrobów objętych zamówieniem awaryjnym, bez względu na to, czy zamówienie awaryjne dotyczyło wyrobów standardowych czy wyrobów niestandardowych.

6. W przypadku określonym w ustępie 5 wyroby są stawiane do dyspozycji NABYWCY EX-WORKS SPETECH (ul. Szyprów 17,43-382 Bielsko-Biała), o ile wcześniej, to jest przed otrzymaniem przez SPETECH oświadczenia NABYWCY o rezygnacji z wyrobów, nie zostały do NABYWCY wysłane w trybie § 7 niniejszych WARUNKÓW. O powyższych okolicznościach SPETECH niezwłocznie informuje NABYWCĘ.

7. Minimalna wartość zamówienia wynosi 180,00 złotych netto i nie zawiera kosztów transportu, opakowania i atestu. W przypadku gdy wartość zamawianych PRODUKTÓW jest niższa niż 180,00 złotych netto, SPETECH wystawia fakturę na kwotę 180,00 złotych netto. Ponadto SPETECH może poinformować Nabywcę w POTWIERDZENIU, że sprzedaż może obejmować ilość PRODUKTU różniącą się od ilości wskazanej w zamówieniu - ze skutkiem w postaci proporcjonalnego zmniejszenia lub zwiększenia ceny wynikowej.

§ 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia określony w potwierdzeniu oznacza termin złożenia produktów w Magazynie Głównym SPETECH w formie gotowej do załadunku.

2. Jeżeli zgodnie z warunkami potwierdzonego zamówienia NABYWCA powinien odebrać PRODUKT własnym transportem z siedziby SPETECH, lecz nie dokonuje tego z jakichkolwiek przyczyn niezawinionych przez SPETECH, w tym z powodu opóźnienia lub zwłoki NABYWCY, wówczas SPETECH w każdym przypadku może, wedle własnego wyboru:
a) po upływie pięciu dni kalendarzowych, liczonych od pierwotnie ustalonego terminu odbioru, wystawić NABYWCY fakturę za realizację dostawy i zażądać zapłaty ceny za PRODUKT i inne usługi tak, jakby wydanie PRODUKTU odbyło się zgodnie z zamówieniem, bez potrzeby kierowania do NABYWCY odrębnych wezwań do zapłaty,
b) zażądać zapłaty od NABYWCY wynagrodzenia za przechowywanie PRODUKTÓW w wysokości brutto wynoszącej 1,0% wartości brutto tych PRODUKTÓW za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy przechowywania, liczony od pierwotnie ustalonego terminu odbioru.
W przypadku dalszego nieodebrania przez NABYWCĘ PRODUKTÓW w terminie 14 dni od pierwotnie ustalonego terminu odbioru, SPETECH ma prawo, wedle własnego wyboru, niezależnie od skorzystania z uprawnień powyższych, do wysłania PRODUKTÓW do NABYWCY, bez potrzeby kierowania do NABYWCY odrębnych wezwań do zapłaty.

 

3. Jeżeli zgodnie z warunkami potwierdzonego zamówienia:
a) NABYWCA powinien odebrać PRODUKT własnym transportem z siedziby SPETECH, lecz nie dokonuje tego na skutek ustaleń ze SPETECH co do zmiany terminu odbioru lub
b) SPETECH powinien wysłać PRODUKT Nabywcy własnym transportem lub za pośrednictwem przewoźnika, lecz nie dokonuje tego na skutek ustaleń z Nabywcą co do zmiany terminu wysłania PRODUKTU,
wówczas SPETECH w każdym przypadku może naliczyć NABYWCY wynagrodzenie za przechowywanie PRODUKTÓW w wysokości brutto wynoszącej 1,0% wartości brutto tych PRODUKTÓW za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy przechowywania, liczony od pierwotnie ustalonego terminu, o którym mowa w ust. 1. Po upływie ustalonego przez Strony nowego terminu odbioru PRODUKTÓW przez Nabywcę (pkt a), zastosowanie znajdą postanowienia ust. 2.

4. Termin realizacji dostawy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zdarzeń takich jak strajki, kataklizmy, wojny, pandemie, zaległości w zapłatach wcześniejszych faktur i wszelkie inne spowodowane przez siły wyższe mogące utrudniać lub uniemożliwiać realizację dostawy. W takiej sytuacji NABYWCA nie może odmówić przyjęcia dostawy poza proponowanym terminem dostawy, i termin dostawy nie będzie stanowić podstawy do odszkodowania czy obniżki ceny.

 

§ 6. ZNAKOWANIE I OPAKOWANIE

1. PRODUKTY przekazywane do odbioru są oznakowane zgodnie z Normami Zakładowymi SPETECH i oznakowanie to pozwala na jednoznaczne określenie PRODUKTU.
2. Wszelkie inne niż zawarte w Normach Zakładowych SPETECH formy znakowania produktów podlegają dodatkowej opłacie chyba, że inne Umowy pomiędzy NABYWCĄ a SPETECH stanowią inaczej. Wysokości opłat określane są w ofercie lub POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI, jeżeli formy znakowania nie były wyraźnie zaznaczone w ZAPYTANIU OFERTOWYM, OFERCIE, a zostały zaznaczone w ZAMÓWIENIU.
3. PRODUKTY przekazywane do Odbioru opakowane są zgodnie z Normami zakładowymi SPETECH. Wszelkie formy opakowania oraz systemy zabezpieczające na czas transportu nie są zawarte w cenie produktu i SPETECH nalicza za nie dodatkowe opłaty, chyba że uzgodnienia z Nabywcą są inne.
4. Koszty opakowania:
a/ zamówienia o wartości netto do 10.000,00 złotych – 5% wartości zamówienia netto, jednak nie mniej niż 20,00zł netto. W przypadku konieczności użycia palet, koszt jednej palety wynosi 50,00 do 100,00 złotych netto;
b/ zamówienia o wartości netto powyżej 10.000,00 złotych – indywidualne wyliczenie rzeczywistych kosztów opakowania.

 

§ 7. TRANSPORT

1. Postanowienia ustępów 1-3 niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie wówczas, gdy NABYWCA – w zamówieniu - rezygnuje z odbioru PRODUKTU w siedzibie SPETECH. W takim wypadku stosuje się formułę EXWORKS (SPETECH ul. Szyprów 17,43-382 BIELSKO BIAŁA) Incoterms 2010.
2. PRODUKTY dostarczane są do NABYWCY na jego koszt i ryzyko na adres wskazany w zamówieniu jako adres wysyłkowy. W przypadku nie wskazania w zamówieniu adresu wysyłkowego PRODUKTY dostarczane są na adres siedziby NABYWCY.
3. Jeżeli NABYWCA nie wskaże w zamówieniu innego spedytora / przewoźnika, SPETECH realizował będzie dostawę z transportem poprzez firmę DHL.
4. W przypadku dostaw wielkogabarytowych oraz innych niepodjętych przez Spedytorów transport PRODUKTÓW odbywa się transportem SPETECH na koszt NABYWCY. W takim przypadku ryzyko przewozu towaru rozkłada się równomiernie pomiędzy SPETECH i NABYWCĘ.

§ 8. DOKUMENTY

1. W momencie dostawy PRODUKTÓW dostarczane są również dokumenty zgodnie z normami zakładowymi SPETECH :
- - oryginał faktury (lub kopia jeśli adres wysyłkowy towaru jest różny od adresu wysyłkowego PRODUKTÓW - w takim przypadku oryginał wysyłany jest pocztą na adres siedziby NABYWCY lub inny wskazany w zamówieniu)
- specyfikacje - w przypadku zamówień eksportowych i dostawy wewnątrzwspólnotowej.
2. Wszelkie inne dokumenty wymagane przez NABYWCĘ podlegają dodatkowym opłatom zgodnie z cennikiem SPETECH lub na podstawie odrębnych kalkulacji w zakresie wymagań określonych przez NABYWCĘ. Cennik lub odrębne kalkulacje przekazywane są na życzenie NABYWCY.

§ 9. PŁATNOŚCI

1. NABYWCA zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności zgodnie z terminem wynikającym z faktury handlowej. Złożenie reklamacji czy jakichkolwiek innych zastrzeżeń nie uprawnia NABYWCY do wstrzymania zapłaty bądź jednostronnego wydłużenia terminu płatności.
2. Do momentu realizacji zapłaty za dostawę PRODUKT jest własnością SPETECH.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty lub zaległości w zapłatach za wcześniejsze dostawy SPETECH może naliczyć ustawowe odsetki. Ponadto, po upływie wskazanego na fakturze terminu płatności SPETECH może odstąpić od umowy sprzedaży, bez potrzeby wyznaczania NABYWCY dodatkowego terminu zapłaty i zażądać zwrotu PRODUKTÓW w formie pierwotnej na koszt i ryzyko Nabywcy. Realizacja kolejnych zamówień może zostać wstrzymana do czasu uregulowania wszelkich wcześniej powstałych, wymagalnych zobowiązań, o czym SPETECH powiadomi NABYWCĘ. Wstrzymanie lub opóźnienie dostaw z tego tytułu nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony NABYWCY. W przypadku wstrzymania dostawy przez SPETECH odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia § 5 ust. 3.

§ 10. GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Wyłącza się odpowiedzialność SPETECH z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne PRODUKTÓW nabytych przez podmioty niebędące konsumentami. Jeśli strony to uzgodnią, SPETECH udzieli gwarancji jakości na Produkty (art. 577 kodeksu cywilnego) na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Wyłącza się również odpowiedzialność SPETECH z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy sprzedaży/dostawy z podmiotem niebędącym konsumentem, w tym za szkody wynikające z wadliwości PRODUKTÓW bądź opóźnionego ich dostarczenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej SPETECH. Postanowienia poniższe stosuje się do gwarancji jakości na Produkty, jeśli zostanie udzielona.
2. Reklamacje ilościowe muszą być zgłoszone niezwłocznie, jednak nie później niż 24 godziny od momentu dostawy. Zgłoszenie należy przekazać na adres mail reklamacje@spetech.com.pl lub fax +48 33 818 46 79.
3. W przypadku wykrycia wad ukrytych PRODUKTU NABYWCA, wykonując uprawnienia gwarancyjne, winien w terminie do 3-ch dni roboczych od dnia wykrycia wady (jednak nie później niż 14 dni od daty dostawy) poinformować o zaistniałej sytuacji SPETECH w formie mailowej na adres:
reklamacje@spetech.com.pl lub FAX +48 33 818 46 79
4. Każda reklamacja wymaga formy pisemnej (MAIL lub FAX), pod rygorem nieważności i jest rozpatrywana zgodnie z Procedurą Postępowania Reklamacyjnego będącej częścią stosowanego w SPETECH Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.
5. SPETECH nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niedbałego zainstalowania, magazynowania czy transportu PRODUKTÓW.
6. SPETECH nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie PRODUKTÓW w miejscu zainstalowania z racji braku kompleksowej wiedzy o działaniu maszyny, urządzenia czy instalacji.
7. Za pełne rozpoznanie możliwości zastosowania PRODUKTU odpowiada NABYWCA. SPETECH nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego doboru przez NABYW-CĘ przedmiotu sprzedaży do jego przeznaczenia.
8. SPETECH – w ramach udzielonej gwarancji jakości - odpowiada za jakość PRODUKTU, wykona-nie zgodnie z obowiązującymi normami i stanem techniki. Odpowiedzialność SPETECH jest ograniczona do wymiany PRODUKTÓW wadliwych lub niezgodnych z Dokumentami.
9. Wszelkie nienazwane w zamówieniu cechy jakościowe PRODUKTÓW zostaną dobrane przez SPETECH zgodnie ze stanem wiedzy oraz będą traktowane jako nieistotne z punktu widzenia celu któremu mają służyć i nie mogą być traktowane jako podstawa REKLAMACJI.

  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W wykonaniu obowiązku poinformowania NABYWCÓW o niniejszych WARUNKACH SPETECH udostępnia ich treść, w wersji elektronicznej, identycznej z wersją papierową, na stronie internetowej www.spetech.com.pl w zakładce https://www.spetech.com.pl/pl/node/167 O udostępnieniu niniejszych WARUNKÓW na powyższej stronie internetowej SPETECH informuje NABYWCÓW w dokumentach ofert, o których mowa w § 3, a także w dokumencie zawierającym POTWIERDZE-NIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI, o którym mowa w § 4 ust. 3.
2. O posługiwaniu się wzorcem umowy w postaci np. ogólnych warunków czy regulaminu NABYWCA jest zobowiązany poinformować SPETECH w piśmie zawierającym ZAMÓWIENIE, przedkładając jednocześnie odpis stosowanego przez siebie wzorca umowy – pod rygorem nieskuteczności wynikających z niego warunków względem SPETECH. W takim wypadku SPETECH oświadczy, w dokumencie przyjęcia zamówienia określonym w § 4 ust. 3, na jakich warunkach zamierza zawierać umowę dla PRODUKTÓW objętych zamówieniem. W razie rozbieżności między Stronami realizacja zamówienia ulega wstrzymaniu do czasu zawarcia pisemnej umowy, bez względu na to czy zamówienie ma charakter awaryjny, chyba że NABYWCA niezwłocznie poinformuje SPETECH w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej (e-mail, faks), że rezygnuje ze stosowania własnego wzorca umowy.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa przewozowego.
4. W przypadku sporu sądem właściwym wyłącznie jest sąd, w okręgu którego znajduje się siedziba SPETECH-u.